PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS HỒNG DỤ
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 18 THÁNG 1 NĂM 2019
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai05:23:48 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai05:23:43 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/form/giao_an/Xem_de.aspx
3Khách vãng lai05:04:02 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_so_thanh_li.aspx
4Khách vãng lai04:39:18 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16687
5Khách vãng lai04:32:19 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=17448
6Khách vãng lai04:29:17 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
7Khách vãng lai04:26:49 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/tim_kiem_chi_tiet.aspx?ma_so=%C4%90S-6-01-3
8Khách vãng lai04:20:23 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=17288
9Khách vãng lai04:13:24 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
10Khách vãng lai04:10:05 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=17381
11Khách vãng lai03:54:53 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_3/thong_ke_hai_mat_k1.aspx
12Khách vãng lai03:54:28 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=19405
13Khách vãng lai03:43:36 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16800
14Khách vãng lai03:42:05 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=17571
15Khách vãng lai03:41:08 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Default.aspx
16Khách vãng lai03:35:40 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_hai_mat_k1_nu.aspx
17Khách vãng lai03:32:22 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=17271
18Khách vãng lai03:30:59 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=17453
19Khách vãng lai03:12:59 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
20Khách vãng lai03:04:03 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=17591
21Khách vãng lai03:03:29 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16809
22Khách vãng lai03:02:05 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
23Khách vãng lai02:47:50 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16818
24Khách vãng lai02:46:29 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16643
25Khách vãng lai02:41:17 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16645
26Khách vãng lai02:35:43 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=17298
27Khách vãng lai02:30:49 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=17386
28Khách vãng lai02:29:32 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=17555
29Khách vãng lai02:27:50 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=20965
30Khách vãng lai02:18:24 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Default.aspx
31Khách vãng lai02:13:25 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=17484
32Khách vãng lai02:08:27 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=17648
33Khách vãng lai02:05:16 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16693
34Khách vãng lai01:58:36 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16740
35Khách vãng lai01:30:53 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=20338
36Khách vãng lai01:29:09 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
37Khách vãng lai01:16:28 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=17362
38Khách vãng lai01:07:59 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16695
39Khách vãng lai01:06:48 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
40Khách vãng lai00:59:00 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16716
41Khách vãng lai00:58:46 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=17429
42Khách vãng lai00:43:10 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/form_doi_mat_khau.aspx
43Khách vãng lai00:25:14 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=20957
44Khách vãng lai00:17:32 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=17239
45Khách vãng lai00:16:45 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=17696
46Khách vãng lai00:15:02 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16746
47Khách vãng lai00:14:30 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_bo_mon_k1_khoi_xep_loai.aspx
48Khách vãng lai00:09:50 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
18 1 2019